care energy zonnepanelen

Agemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Care Energy BV en/of Care Energy BV Care Energy met haar samenwerkende partners opdracht geeft werkzaamheden/diensten te verrichten.
Opdrachtnemer: Care Energy BV (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86256904) en/of Care Energy BV gevestigd te Den-Haag

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Care Energy BV tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Care Energy BV voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Care Energy BV en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
3. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en/of vennoten van Care Energy BV en alle voor werkzame personen, alsmede personen die namens Care Energy BV optreden. De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor Care Energy BV werkzaam zijn.
4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst met Care Energy BV

Artikel 3: Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
1. Aanbiedingen en offertes door Care Energy BV zijn vrijblijvend. Care Energy BV behoudt zich het recht voor prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij Care Energy BV geplaatste orders via het personeel van Care Energy BV of via tussenpersonen, tenzij door Care Energy BV na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht, schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van de order door de opdrachtgever aan Care Energy BV
3. Levertijden zijn immer indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Care Energy BV schriftelijk zijn bevestigd. 5. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt gemaakt, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 3 werkdagen.
6. In geval van mondeling, per telefax of per e-mail geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
7. Berekeningen die door Care Energy BV zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten, belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel factoren en daarom indicatief. Aan een dergelijke berekening kunnen daarom nimmer rechten worden ontleend.
8. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Care Energy BV is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen die voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.
9. Indien overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een financiering vormt het wijzigen van de rente door de externe geldverstrekker geen reden om de overeenkomst te ontbinden of onder andere voorwaarden voort te zetten.
10. Indien er vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. Overeenkomst vindt dan plaats volgens het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij behorende prijs. Indien tijdens installatie blijkt dat er minder panelen kunnen worden geplaatst, geldt dit artikel eveneens.
11. Onmiddellijk nadat de goederen door Care Energy BV zijn geleverd aan opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de goederen. Indien de offerte is gebaseerd op een doe-het-zelf pakket zijn de volgende producten in de prijs inbegrepen: zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal voor het dak en bekabeling van de zonnepanelen tot en met de omvormer. Daarmee is in de prijs bijvoorbeeld het volgende niet inbegrepen: Bekabeling van omvormer naar meterkast, stekkers, kabelgoten, werkschakelaar, aardedraad, extra groep in meterkast, schroeven voor het bevestigingsmateriaal en eventuele verzwaringselementen bij een plat dak.

Artikel 4: Duur en einde overeenkomst
1. De overeenkomst vangt aan na schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging of de in artikel 3 lid 5 en 6 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor opdrachtgever bindend.
2. Indien de overeenkomst is gebaseerd op basis van een financiering heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen voor de levering indien de financiering door en op initiatief van de geldgever wordt afgewezen. Opdrachtgever dient in dat geval een schriftelijke afwijzing van de geldgever te overhandigen. Indien er externe kosten zijn gemaakt voor een advies- of schouwrapport zullen in dat geval uitsluitend deze advieskosten bij de klant in rekening worden gebracht.
3. De overeenkomst kan tussentijds, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, per aangetekende brief of email door Care Energy BV worden beëindigd, indien:
a. De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de
overeenkomst niet nakomt.
b. De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c. De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
d. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te
verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
e. Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
f. Indien opdrachtgever niet kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter beoordeling van Care Energy BV

Artikel 5: Zekerheidsstelling en voorschotten
1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is Care Energy BV bevoegd van opdrachtgever de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van Care Energy BV
2. Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is Care Energy BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van Care Energy BV om in een dergelijk geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden
1. Care Energy BV en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, en zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen met inachtneming van de door de wet gestelde eisen.
2. In geval van klachten over het materiaal is Care Energy BV niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
3. Op de werkzaamheden/montage wordt door Care Energy BV twee jaar garantie gegeven.
4. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van
Care Energy BV en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
5. De opdrachtgever is gehouden aan Care Energy BV tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.
6. Care Energy BV zal uitsluitend door betonvloeren en platte daken boren indien opdrachtgever hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is nadrukkelijk voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Indien door de schuld van opdrachtgever geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten aan Care Energy BV verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.
8. Care Energy BV behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
9. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11. Indien van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen. Care Energy BV kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden indien achteraf blijkt dat er sprake is van een vergunningsplicht.
12. Indien de montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe montagedatum binnen 6 weken van de oorspronkelijk afgesproken montagedatum ligt. Indien de nieuwe montagedatum meer dan 6 weken later ligt dan de oorspronkelijke datum, zal er een vergoeding plaatsvinden over het opbrengstverlies vanaf 6 weken na de oorspronkelijke installatiedatum tot aan de daadwerkelijke installatiedatum. Een uitstel van de montagedatum door Care Energy BV kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever leiden.
13. Care Energy BV is gehouden om de wifiverbinding bij de installatie tot stand te brengen indien opdrachtgever voor deze optie in de offerte heeft gekozen. Deze verplichting beperkt zich tot de eerste installatie. Indien de wifiverbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal Care Energy BV kosten berekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.

Artikel 7: Betaling, rente en kosten
1. De opdrachtgever betaalt 70% van het factuurbedrag bij opdracht en 30% van het factuurbedrag binnen 7 dagen na levering. Indien de montage niet door Care Energy BV wordt gedaan, dient het volledige bedrag voor levering te zijn voldaan.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
3. Care Energy BV is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de Opdrachtgever indien deze kosten niet zijn meegenomen in de offerte/opdrachtbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan opdrachtnemer.
4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Care Energy BV en/of het door Care Energy BV ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som.
8. In tegenstelling tot artikel 1 kan de betaling ook ineens plaatsvinden indien de betaling plaatsvindt vanuit een financiering of lease. In dat geval dient de betaling binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond volledig te worden voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Care Energy BV behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Care Energy BV tegen opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Care Energy BV of Care Energy BV goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Care Energy BV gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van opdrachtgever is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (laten) nemen,
Hiertoe zal opdrachtgever alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van opdrachtgever, evenals de overige schade die Care Energy BV lijdt. De genoemde kosten belopen tenminste 15% van de koopprijs.

Artikel 9: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
– niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, e.d.)
– weersomstandigheden die het onmogelijk maken werkzaamheden te verrichten.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort zonder dat er sprake is van schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Care Energy BV gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Care Energy BVis beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 10: Annulering
Indien de opdrachtgever zijn order, na ondertekening van de opdrachtbevestiging, alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care Energy BV Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Care Energy BV reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden met een minimum van € 500,- van het factuurbedrag. Indien de annulering plaatsvindt nadat er een technische schouw heeft plaatsgevonden, bedragen de vaste annuleringskosten 15% van het orderbedrag. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een verkooppartner dan is Care Energy BV gerechtigd de incasso van deze annuleringskosten uit te besteden aan deze verkooppartner
Mocht de overeenkomst op basis van financiering tot stand zijn gekomen, mag de opdrachtgever de order kosteloos annuleren na overleggen van een, op initiatief van de geldgever, afgegeven schriftelijke afwijzing door de geldgever. Indien er een adviesrapport is opgemaakt, dient opdrachtgever deze kosten bij annulering altijd te vergoeden aan Care Energy BV

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Care Energy BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste zes maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Care Energy BV of van haar leidinggevende werknemers.
4. Care Energy BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de staat van onderhoud van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst en mag erop vertrouwen dat de dakconstructie voldoende dragend is. Indien opdrachtgever hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten maken door een derde partij. Opdrachtgever verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak blijken te zitten.
5. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bij de installatie een mogelijkheid bestaat dat enkele dakpannen breken en zal daarom voor installatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad hebben. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening opdrachtgever 6. Care Energy BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlof opnemen vanwege de installatie of schade door uitval van het systeem.
7. Care Energy BV informeert opdrachtgever over bestaande wet- en regelgeving, bestaande jurisprudentie en subsidieregelingen. Het is opdrachtgever bekend dat wet- en regelgeving, jurisprudentie en subsidieregelingen kunnen wijzigen. Care Energy BV kan daarom nimmer aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen op dit gebied
8. Alvorens Care Energy BV aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Care Energy BV zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. In dat geval is Care Energy BV uitsluitend gehouden de gemaakte fout te herstellen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte kosten zoals bijvoorbeeld (en niet limitatief) kosten opbrengstverlies of kosten aanwezig zijn Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever het systeem zelf geheel of gedeeltelijk monteert, kan Care Energy BV nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade met betrekking tot de montage. Nadrukkelijk wordt gesteld dat in dat geval schade aan de omvormer als gevolg van een onjuiste aansluiting niet voor rekening van Care Energy BV kan komen.
10. Indien opdrachtgever zelf het dak heeft opgemeten, is opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste berekening. Care Energy BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor extra kosten als gevolg van een verkeerde berekening van opdrachtgever.
11. Opdrachtgever zal Care Energy BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst. Tevens zal opdrachtgever nimmer directie, medewerkers en aan Care Energy BV gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk stellen. 12. Indien Care Energy BV de werkzaamheden heeft uitbesteed aan een derde partij kan Care Energy BV niet aansprakelijk gesteld worden voor deze werkzaamheden. In dat geval zal Opdrachtgever deze derde partij aansprakelijk stellen
13. Indien er een mogelijkheid is om via Wifi de prestaties van het systeem online te volgen, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende Wifi signaal vanaf de router. Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van Care Energy BV de wifimogelijkheid niet kunnen aanleggen, is Care Energy BV is nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.
14. Care Energy BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een financiering door de opdrachtgever. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
15. Indien opdrachtgever de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen wil terugvorderen van de belastingdienst dient de tenaamstelling van de factuur overeen te komen met de tenaamstelling van de energienota. Care Energy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze documenten niet overeenkomen.
16. Opdrachtgever is verplicht de installatie aan te melden bij de netbeheerder via www.energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door opdrachtgever gedaan kan worden, kan Care Energy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet aanmelden.

Artikel 12: Onderzoek en klachten
1. Bij aflevering en montage van de producten is opdrachtgever verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij Care Energy BV daarvan niet binnen redelijke tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever geen consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na aflevering aan Care Energy BV te melden en onzichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. Wanneer opdrachtgever een consument is, dient hij gebreken binnen 2 maanden na de aflevering en montage te melden. Na het vervallen van deze termijn kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.
2. Een klacht over de aflevering van de materialen en/of de oplevering van het systeem kan nimmer leiden tot het opschorten van de betalingsverplichting van opdrachtgever.
3. Het is opdrachtgever bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden geplaatst. Ook kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle andere gevallen vallen deze werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het opdrachtgever bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan Care Energy BV hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
4. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of ontstaan. Op kleurverschillen wordt door leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallen kleurverschillen onder de normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen recht op schadevergoeding kan zijn.

Artikel 13: Wijziging
Care Energy BV is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Care Energy BV tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Care Energy BV genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken

Artikel 14: Geschillen en Toepasselijk recht
1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien kan een geschil worden voorgelegd aan het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op alle door Care Energy BV gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Care Energy BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Care Energy BV– januari 2023

#zonnepanelen #duurzaam #duurzaamheid #energie #zonneenergie #solar #solarpanels #solaredge #zonnepaneel #groeneenergie #duurzaamwonen #warmtepomp #solarenergy #solarpower #nieuwbouw #greenenergy #zon #energy #groenestroom #omvormer #sustainable #besparen #isolatie #energietransitie #duurzaamleven #klimaat #milieu #verduurzamen #verhuizen #bhfyp #interieur #verhuislift #aeg #piano #longi #elektrotechniek #keuken #energieneutraal #meubellift #ladderlift #toekomstbouwers #lgsolar #keukens #installatie #renewableenergy #sustainability #meubel #inboedel #bank #huurverhuislift #verhuizer #kast #kasten #banken #snel #verhuisliftservice #eilandblad #makkelijk #duurzameenergie #bouwen

Privacy Policy Care Energy BV

 

Wij zijn Care Energy BV. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://Care Energy.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

 

Jonger dan 16 jaar

 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

 

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

Jouw toestemming

 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Ook kunnen wij gegevens moeten doorgeven aan leveranciers in verband met garantie of het aanmaken van een account. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

 

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten kunnen wij de volgende gegevens van jou nodig hebben:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Energie verbruik

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt
 •  

Nieuwsbrief

 

Care Energy BV biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het SENGRID opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

 

Beveiliging

 

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 •  

Bewaartermijn

 

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

 

Links

 

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: http://careenergy.nl/algemene-voorwaarden

 

Wijziging van de privacy policy

 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Jouw rechten

 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contact

 

Care Energy BV
De La Reyweg 330
2571 GJ Den Haag
KvK-nummer: 86256904
info@Care Energy.nl